Statut udruženja možete preuzeti ovdje.

Pristupnica udruženju je ovdje.

Ciljevi udruženja su:

 • Da podstiče i koordinira aktivnostima vaspitače Crne Gore na unaprjeđivanju vaspitno – obrazovne prakse i društvene brige o djeci;
 • unaprjeđenje razvoja pedagoške nauke i razvoja u oblasti kulture kroz realizaciju različitih stručnih i edukativnih skupova (seminari, konferencije, radionice, okrugli stolovi...) i
 • unapređenje prava i zaštite profesionalnih interesa, statusa i ugleda svojih članova.

Djelatnosti udruženja su:

 • da doprinosi stručnom usavršavanju svojih članova;
 • da podstiče istraživanja u oblasti prakse predškolskog vaspitanja;
 • da razvija profesionalizam svojih članova i populariše predškolsko vaspitanje;
 • da pomaže razvoj predškolskog vaspitanja, veći obuhvat djece u ustanovama za društvenu brigu o djeci i utiče na poboljšanje uslova za njihov život i razvoj;
 • da je otvoreno za promjene i da omogućava svom članstvu dodir sa novim obrazovnim tehnologijama;
 • da omogućava i podstiče konstruktivnu pedagošku i društvenu kritikujavnosti;
 • da organizovanim istupanjem kod nadležnih organa utiče na bolji kvalitet i sadržinu literature koja se odnosi na aktivnosti i rad sa decom;
 • da doprinosi podizanju stručnog podmlatka vaspitača i da vrši popularizaciju ovog poziva;
 • da doprinosi rješavanju statusnih i drugih pitanja rada svojih članova;
 • da razvija saradnju sa predškolskim ustanovama, Visokim strukovnim školama za obrazovanje vaspitača, fakultetima, institucijama, srodnim naučnim i stručnim ustanovama u zemlji i svijetu;
 • da razvija saradnju sa udruženjima stručnih saradnika i medicinskih sestara, kao i drugim udruženjima vaspitača u zemlji i svijetu;
 • da razvija rad sa djecom sa posebnim potrebama – da insistira da rad sa njima prati stručno osoblje;

© Copyright 2021 NVO SUV CG i Support doo. Sva prava rezervisana.

Mobirise website creator - More